Tesllon Inc. 
94, Maeyeo-ro, Dong-gu, Daegu
41064 

TEL +82 53 851 7899      

FAX +82 53 852 7899

 

[email protected]

Copyright © 2014. TESLLON Inc. All rights reserved.

Cena

1. 대한민국 발명특허대전.jpg
2. 서울 국제발명 전시회.jpg
3. 제43회 제네바 국제 발명 전시회 - 금메달.jpg
4. 태국 발명전시회 - 금상.jpg

Kalibrační certifikát

교정성적서 (1).jpg
교정성적서 (2).jpg
교정성적서 (3).jpg

Patentový certifikát

특허증 - 압축공기용 정화장치.jpg
특허증 - 압축공기용 정화장치 (오토드레인).jpg
특허증 - 압축공기용 정화장치 (일본).jpg

Osvědčení o registraci ochranné známky

상표등록증 - 제11류.jpg
서비스표등록증 - 제40류.jpg
서비스표등록증 - 제35류.jpg

Protokol o zkoušce

(s)시험성적서 (1-3).jpg
(s)시험성적서 (2-3).jpg
(s)시험성적서 (3-3).jpg
KCL 시험성적서 (s).jpg
(s)test report (1-3).jpg
(s)test report (2-3).jpg
(s)test report (3-3).jpg